Zajęcia dodatkowe 2023/2024

Każde dziecko przychodząc na świat jest wyjątkowe i każde przynosi ze sobą bagaż możliwości i zdolności. Praca z dzieckiem zdolnym polega na rozwijaniu jego  zdolności indywidualnych oraz zainteresowań a także stwarzaniu warunków do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania, przeżywania w różnych formach. Ważne dla nas jest kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości. Stwarzanie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi, zdolność kojarzenia, logicznego, twórczego i oryginalnego myślenia a także działania. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania oraz samodzielności. Kształtowanie i rozwijanie ekspresji, twórczej postawy,  wrażliwości na piękno, wrażliwości estetycznej,  pomysłowość, wyobraźni i muzykalności.

    Oprócz zajęć edukacyjnych będących stałą pozycją rozkładu dnia w przedszkolu, wychowankowie mogą również korzystać z dodatkowych zajęć, które proponuje przedszkole.

Zajęcia bezpłatne

Zajęcia z religii prowadzi Pani Patrycja Piaskowska.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzi Pani Joanna Kuczmińka.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne prowadzi  Pani Weronika Kowal.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzi Pani Martyna Mańkowska.

Zajęcia rewalidacyjne prowadzi Pani Agnieszka Skórzewska.

Zajęcia logopedyczne prowadzi Pani Weronika Krzysztofiak oraz Pani Patrycja Kycia.