RODO/Dostępność

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest: Przedszkole nr 11 Calineczka  w  Ostrowie Wielkopolskim

ul. Olsztyńska 1, tel. 62 720 51 88, e-mail: przedszkole11.calineczka@wp.pl,

strona internetowa: http://calineczka-przedszkole.pl/, BIP: https://pp11.bip.gov.pl/

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Pan Adam Korzuch mail: korzuch@infoic.pl
 

Cel przetwarzania:

 

Realizacja zadań przedszkola

 

Podstawą przetwarzania są:

 

Ustawa o systemie oświaty

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Ustawa o systemie informacji oświatowej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
Zgoda osoby, której dane dotyczą
Odbiorcami danych osobowych są: Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmioty wskazane przez opiekunów prawnych.
Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Instrukcji Kancelaryjnej Publicznego Przedszkola nr 11 sporządzonej na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, wniesienia skargi do organu nadzorczego
informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody)
Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań przedszkola.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
 

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 

Osoby  pełniące funkcję koordynatora do spraw dostępności:
p. Jolanta Dera tel. 62 720 51 88 mail: przedszkole11.calineczka@wp.pl
p. Joanna Wojciechowska tel. 62 720 51 88 mail: przedszkole11.calineczka@wp.pl