Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż”

Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Unia Europejska

Czas realizacji: luty 2022 r.  – marzec 2023 r.

Wartość projektu: 63 380,50 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Miejsce realizacji: Przedszkole nr 11 Calineczka

Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty, ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich w przedszkolu poprzez zapewnienie wsparcia dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu w Przedszkolu nr 11 zatrudnionych zostało dwóch Asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami, których zadaniem jest stopniowo  przygotowywać wyznaczone dzieci do możliwie samodzielnego rozwiązywania problemów i poszerzania pola niezależności od innych.