IPET czyli Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny

IPET czyli Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny

          Dla kogo?

– opracowuje się dla dziecka  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną(w naszym przedszkolu dla 22 dzieci).

Program uwzględnia zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, jest dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

          Co zawiera?

Program zawiera zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracyz uczniem.;

Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

Działania wspierające rodziców dziecka oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, specjalistycznymi.

          Kto opracowuje i modyfikuje program?

Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele                       
i specjaliści (pedagog, psycholog, logopeda) prowadzący zajęcia z uczniem. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy.

Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Rodzice są pisemnie powiadamiani o terminie spotkania zespołu.

Zachęcamy Rodziców do aktywnego uczestniczenia w pracach zespołu.

          Kto jeszcze może uczestniczyć w pracach zespołu?

Na wniosek dyrektora przedszkola lub szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia  albo pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności  lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

          Kiedy i na jaki okres opracowuje się program?

Program opracowuje się w terminie:

30 dni od dnia złożenia w przedszkolu lub szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.

Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

          Kiedy modyfikuje się program?

Modyfikacji dokonuje się w miarę potrzeb, po dokonaniu, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej dziecku.

   Rodzice ucznia otrzymują na swój wniosek złożony do dyrektora przedszkola kopie programu.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.