Ogłoszenie !!!

Szanowni Rodzice!

 

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz.U. z 2020 r. poz.493), które zawiera nowe, szczegółowe regulacje prawne umożliwiające prowadzenie w szkołach i placówkach oświatowych nauczania na odległość oraz oceniania i klasyfikowania uczniów, realizacja procesu kształcenia w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. odbywać się będzie w zmienionych warunkach organizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, o których mowa w ww. rozporządzeniu. W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

W trosce o właściwy przebieg procesu edukacyjnego Państwa dzieci rozpoczynamy zdalne nauczanie. Każdy nauczyciel grupy indywidualnie podejmie z Państwem współpracę i postanowi jaki główny komunikator będzie najlepszy w celu przekazywania materiałów edukacyjnych. Naszym zadaniem jest ukierunkować działania tak, by w pełni zostały one realizowane zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Kontynuując rozpoczęte działania na naszej stronie internetowej, wychowawcy poszczególnych grup wiekowych będą zamieszczać propozycje zadań, ćwiczeń i zabaw oraz stwarzać sytuacje edukacyjne, których realizację dostosują do możliwości i warunków, w jakich obecnie się znajdujemy. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco proponowanych zajęć i udziału w nich, ponieważ są one szczegółowo zaplanowane według zdalnego planowania pracy tygodniowej w różnych obszarach aktywności, w tym aktywność poznawcza, fizyczna, społeczna i emocjonalna. Nadal dzielimy się efektami współpracy dzieci i Rodziców w formie zdjęć (wysyłamy do wychowawcy grupy).

Dziękujemy za Państwa dotychczasową współpracę oraz fotorelacje z Waszych wspólnych działań. Zwracamy się również z prośbą, aby wypracowane przez dzieci materiały, karty pracy, prace plastyczne gromadzić w teczce, ponieważ po powrocie do przedszkola będą one podstawą do wspólnego omawiania i analizowania działań podejmowanych przez dzieci.

W razie pytań i wątpliwości zawsze służymy wsparciem i pomocą.