„Czym skorupka za młodu nasiąknie …” czyli rozwijanie KOMPETENCJI KLUCZOWYCH w przedszkolu.

Dobrze rozwinięty umysł, pasja do nauki i umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy to klucze do przyszłości.

Nasze przedszkole przystąpiło do realizacji KOMPETENCJI KLUCZOWYCH. Co to takiego?

Kompetencje kluczowe to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Bez względu na wiek, status ekonomiczny, wykształcenie, etap edukacji czy wykonywany zawód każdy z nas może i powinien doskonalić swoją sprawność wykorzystywania posiadanych kompetencji. Zgodnie z Zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) rozwijanie kompetencji kluczowych, zarówno w ramach edukacji szkolnej, jak i strategii uczenia się przez całe życie stało się jednym  z najważniejszych priorytetów oświatowych.

Istnieje osiem kompetencji kluczowych:

  1. Porozumiewanie się w języku ojczystym.
  2. Porozumiewanie się w językach obcych.
  3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.
  4. Kompetencje informatyczne.
  5. Umiejętność uczenia się.
  6. Kompetencje społeczne i obywatelskie.
  7. Inicjatywność i przedsiębiorczość.
  8. Świadomość i ekspresja kulturalna.

 

W  roku szkolnym 2019/2020 zajmujemy się właśnie tą ostatnią – Świadomość i ekspresja kulturalna. Kompetencja ma na celu, rozwijanie twórczego wyrażania doświadczeń i uczuć za pośrednictwem wielu środków wyrazu, w tym muzyki, teatru, literatury i sztuk wizualnych. Rozwijanie wiedzy kulturalnej obejmującej świadomość lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturalnego oraz jego miejsca na świecie.  Rozwijanie umiejętności świadomego i wrażliwego odbioru dzieł sztuki i widowisk, jak i wyrażanie siebie poprzez różnorodne środki z wykorzystaniem wrodzonych zdolności.