Przedszkole Publiczne nr 11 "CALINECZKA"

Statut Publicznego Przedszkola nr 11 im. "Calineczki"

Załącznik

do Uchwały Nr VI/2017/2018

Rady Pedagogicznej z dnia 30.08.2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Publicznego Przedszkola nr 11

im. „Calineczki” w Ostrowie Wielkopolskim

 

 

 

STATUT

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 11

im.  „CALINECZKI”

w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy statut został opracowany na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60)
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
 4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogóle Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku

§2

Publiczne Przedszkole nr 11 im. „Calineczki”, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną, której siedzibą jest budynek przy ulicy Olsztyńskiej 1 w Ostrowie Wielkopolskim. Filia Publicznego Przedszkola nr 11 mieści się w budynku przy ul. Grabowskiej 1-3. Przedszkole nr 11:

 1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 2. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Przedszkole działa w szczególności, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo o oświatowe oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszego statutu.

§3

Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, której siedziba mieści się przy ulicy Alei Powstańców Wielkopolskich 18 w Ostrowie Wielkopolskim.

§4

Przedszkole używa pieczęci:

 1. podłużna z napisem:

Publiczne Przedszkole nr 11

im. „CALINECZKI”

ul. Olsztyńska 1, tel. 62 720 51 88

63-400 Ostrów Wielkopolski

NIP 622-17-97-678,   R-n 251589478

 1. podłużna z napisem:

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski

Publiczne Przedszkole nr 11

ul. Olsztyńska 1

63-400 Ostrów Wielkopolski

NIP: 622-23-84-323

Wymienione wyżej pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego upoważnione.”

                                                   Rozdział II                  

Cele i zadania wychowania przedszkolnego

§5

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie tego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do nauki na pierwszym etapie edukacji.
 2. Zadania wychowania przedszkolnego wynikają z nadrzędnego celu wychowania przedszkolnego (wspieranie całościowego rozwoju dziecka) i dotyczą organizacji procesu edukacji. Zadania realizowane są w codziennej pracy placówki przez dyrektora i nauczycieli we współpracy z rodzicami, opartej na wzajemnym zaufaniu i dialogu.
  1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
  2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
  3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
  4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
  5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
  6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
  7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
  8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
  9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
  10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka. Przedszkole jest miejscem umożliwiającym edukację także poza murami budynku, na różnorodnych wycieczkach, wyprawach, spacerach. Jego rolą jest m.in. kształtowanie w dzieciach świadomości ekologicznej, szacunku dla przyrody, wskazywanie na jej piękno, harmonię i znaczenie dla człowieka.
  11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
  12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
  13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
  14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
  15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
  16. Organizowanie zajęć umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego.
  17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym i chęci poznawania innych kultur.
  18. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor przedszkola, nauczyciele                             i zatrudnienie pracownicy administracyjno-obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

Rozdział III

Sposób realizacji zadań przedszkola

§6

 1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i kształcąca w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup nauczyciele organizują zajęcia kierowane i niekierowane wspierające rozwój dziecka.
 2. Program wychowania przedszkolnego zawiera:
  1. szczegółowe cele edukacyjne,
  2. tematykę materiału edukacyjnego,
  3. wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
 3. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów dostępnych na rynku wydawniczym lub:
  1. zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
 4. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.
 5. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola.
 6. Podstawowe formy działalności dydaktyczno - wychowawczej  przedszkola to:
  1. dodatkowe zajęcia edukacyjne z języka angielskiego,
  2. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  3. zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych,
  4. zajęcia z religii                                                                                                                                                                  
 7. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
  1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece dwojga lub czworga nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola w miarę możliwości zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy.
  2. W przedszkolu organizuję się pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom przez nauczycieli i specjalistów.
  3. Pomoc  psychologiczno - pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
   a) rodzicami;
   b) poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
   c) placówkami doskonalenia nauczycieli;
   d) instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci;
   e) poradniami specjalistycznymi;
   f) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
   g) organizacjami pozarządowymi.
 8. Pomoc psychologiczno - pedagogicznej udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanków, wynikających w szczególności:

a)  ze szczególnych  uzdolnień;
b)  niepełnosprawności;
c)  niedostosowania społecznego;
d)  zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
e)  ze specyficznych trudności w uczeniu się ;
f)  z zaburzeń komunikacji językowej;
g) z choroby przewlekłej;
h) z niepowodzeń edukacyjnych;
i) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi.

 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dziecka. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym.
  1. Zadania specjalistów zatrudnianych w przedszkolu w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej to m.in:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci;

c) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

d) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania;

f) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

g) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

h) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;

i) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

j) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

k) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Kształcenie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu organizowane jest w integracji z dziećmi pełnosprawnymi.
  1. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, planowanie i koordynowanie  udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, w tym ustalenie dla dziecka form udzielania tej pomocy, okresu ich udzielania  oraz wymiaru godzin, jest zadaniem zespołu nauczycieli i specjalistów z poradni.
  2. Przedszkole zapewnia dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością:                                                      
   1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
   2. realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka;                                                                                                                                                
   3. zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;                                                                                                              
   4. integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

§ 7

Sposób sprawowania opieki na dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem .

 1. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci pozostają pod stałą opieką nauczyciela;
 2. tygodniowy oraz ramowy rozkład zajęć uwzględnia zasady ochrony zdrowia, higieny zdrowia psychicznego;
 3. ćwiczenia ruchowe prowadzone są z uwzględnieniem sprawności fizycznej dzieci, różnorodności metod oraz z wykorzystaniem sprzętu zapewniającego pełne bezpieczeństwo;
 4. rodzic (prawny opiekun) lub upoważniona przez nich osoba przyprowadza dziecko do sali i przekazuje pod opiekę nauczycielowi;                    
 5. podczas przygotowań do wyjścia z budynku przedszkola w szatni mogą znajdować się dwie grupy dzieci; w ubieraniu się dzieci pomagają pomoce nauczycieli;
 6. nauczyciel organizujący zajęcia poza budynkiem przedszkola jest zobowiązany sprawdzić liczbę dzieci przed wyruszeniem, w trakcie organizowanych poza budynkiem zajęć oraz  po przybyciu do budynku przedszkola;
 7. w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, w obrębie miasta opiekę nad dziećmi sprawuje przynajmniej dwóch opiekunów do grupy 25 dzieci;
 8. w przypadku organizowania wycieczki poza teren Ostrowa Wielkopolskiego zapewniona jest opieka nauczycieli i dodatkowo na każde kolejne10 dzieci jedna osoba dorosła;
 9. w wycieczkach poza Ostrów Wielkopolski mogą brać udział dzieci, których rodzice wyrazili zgodę pisemną;
 10. nauczyciel organizujący wycieczkę jest zobowiązany do sporządzenia regulaminu i karty wycieczki zawierającej: cel wycieczki, listę uczestników, imię nazwisko kierownika wycieczki i opiekunów oraz do przedłożenia jej dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia;
 11. dzieci uczestniczące w zajęciach dodatkowych odbierane są przez osoby prowadzące zajęcia od nauczycielek poszczególnych grup, a po zajęciach ponownie przekazywane nauczycielce;
 12. budynek przedszkola w czasie zajęć jest zamykany na zamek zatrzaskowy, uniemożliwiający otwarcie drzwi przez dzieci;
 13. rodzice upoważniają inne osoby do odbioru dzieci z przedszkola; szczegółowe zasady odbioru dzieci określa niniejszego statutu;
 14. nauczyciel jest zobowiązany wiedzieć kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść tylko wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy (np. plac zabaw);
 15. podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci pod stałą opieką nauczyciela oraz pomocy nauczyciela;
 16. dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych nawet na sekundę;
 17. w czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej, nauczyciel jest obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu, gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców;
 18. podczas zabaw kierowanych i niekierowanych w sali zwraca uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek uczy dzielenia się nimi;
 19. nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci;
 20. nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie;
 21. nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci,jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych;
 22. podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, ustala się dziećmi normy i zasady korzystania z tego sprzętu;
 23. codziennie rano  rzemieślnik ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci.

Rozdział IV

Formy współdziałania z rodzicami

§ 8

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 1. Zasady przyprowadzania dzieci do przedszkola.
 2. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola najpóźniej do godz. 8.20.
 3. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy. Dziecko nie może być pozostawione przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.
 4. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W razie zaobserwowania przez nauczycielkę jakichkolwiek objawów choroby podczas pobytu w przedszkolu wykonany zostaje telefon do rodziców z informacja dotyczącą samopoczucia dziecka.
  1.  Rodzice są zobowiązani podać nauczycielowi aktualny numer telefonu kontaktowego i adres zamieszkania.
  2. Zasady odbierania dzieci z przedszkola.
  3. Dziecko odbierane jest przez rodzica lub osoby upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.
  4. Dopuszcza się pisemne upoważnienie osoby niepełnoletniej do odbioru dziecka. Upoważnienie musi być dokonane przez oboje rodziców (lub rodzica, jeżeli wychowuje samotnie) i pisemnie uzasadnione. Upoważnienie może być odwołane w każdej chwili.
  5. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.
  6. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać; w sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.
  7. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
  8. Nauczycielka nie wydaje dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że jest ona pod wpływem alkoholu, środków odurzających. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.
  9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 18.00, nauczyciel postępuje zgodnie z procedurą; zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie oraz przekazać także tą informuje dyrektorowi przedszkola, który po upłynięciu 1 godziny powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.

                                                     

                                                      §9

Przedszkole współdziała z rodziną dziecka w celu pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami). Należą do nich:

 1. Zebrania ogólne - w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku.
 2. Zebrania grupowe - w miarę potrzeb bieżących lecz nie rzadziej niż 3 razy w roku w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.
 3. Kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli (rozmowy indywidualne wg potrzeb)- przez cały rok.
 4. Konsultacje indywidualne wg potrzeb;
 5. Uroczystości z udziałem rodziców i innych członków najbliższej rodziny.
 6. Zajęcia otwarte dla rodziców - 1 raz w miesiącu w każdym oddziale.
 7. Kącik informacyjny dla rodziców prowadzony systematycznie przez cały rok.
 8. Warsztaty dla rodziców - wg potrzeb i oczekiwań rodziców.
 9. Gazetki grupowe, eksponowanie prac plastycznych.
 10. Grupa wsparcia „Jaskółka” dla rodziców dzieci niepełnosprawnych – spotkania organizowane przez nauczycieli wspomagających; spotkania odbywają się cyklicznie i mają formułę otwartą.
 11. Płyty ze zdjęciami dzieci.

                                            

                                             Rozdział V

Organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje

§10

 1. Organami przedszkola są:
 2. Dyrektor przedszkola.
 3. Rada Pedagogiczna.
 4. Rada Rodziców.
  1. Dyrektor przedszkola:
  2. kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego,
  3. jest osobą działającą w imieniu pracodawcy,
  4. jest organem nadzoru pedagogicznego,
  5. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,
  6. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą

Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu.

 1. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.
 2. Dyrektor przedszkola w szczególności:
  1. kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

         sprawuje nadzór pedagogiczny;

         sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

         realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

         dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;

         wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;

         wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

         współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.

         stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.
  4. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami.
  5. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor lub inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.
  6. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora przedszkola. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
   1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
   2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo - wychowawcza.
   3. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
    1. uchwala regulamin swojej działalności;
    2. zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;
    3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
    4. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy zapisane dziecko;
    5. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;
    6. uchwala statut przedszkola i wprowadza zmiany do statutu.
    7. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
    8. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
     1. wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska;
     2. Rada Pedagogiczna:
      1. przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;
      2. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;
      3. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
      4. głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola;
      5. może wybierać delegatów do Rady Przedszkola, jeśli taka będzie powstawała;
      6. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;
      7. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
      8. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.
       1.  Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub, co najmniej 1/3 jej członków.
       2. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
       3. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały, Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.
       4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
       5. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są  w formie elektronicznej. W terminie 10 dni od zakończenia zebrania Rady Pedagogicznej, dokonuje się wydruku papierowego bieżącego protokołu. Ostemplowane i przesznurowane dokumenty przechowuje się w archiwum przedszkola, zgodnie Instrukcją Archiwizacyjną.
        1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która jest kolegialnym organem przedszkola.
        2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.
        3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału przedszkolnego.
        4. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców, w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.
        5. W wyborach, o których mowa w ust. 3 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).
        6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
         1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
         2. szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
         3. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
         4. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
         5. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.
         6. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
          1. uchwala regulamin swojej działalności;
          2. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy, o ile taki jest wprowadzany;
          3. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Profilaktyki, o ile taki jest wprowadzany.
          4. Programy Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.
          5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu Wychowawczego i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
          6. Rada Rodziców może:
           1. wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
           2. występować do dyrektora przedszkola, innych organów przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
           3. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
            1. Zasady współpracy organów przedszkola.
            2. Wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
            3. Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi przedszkola.
            4. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
            5. Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
            6. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu;
            7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków;
            8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad przyjętych w przedszkolu;
            9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w niniejszego statutu.
             1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.
            10.  W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców:
             1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;
             2. przed rozstrzygnięciem sporu, dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
             3. dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
             4. swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
            11. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzą: po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
            12. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
            13. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
            14.  Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

Rozdział VI

Organizacja pracy przedszkola

§ 11

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 2. Przedszkole ma jedenaście oddziałów:
  1. w budynku na ul. Olsztyńskiej 8 oddziałów

-        przewiduje się 4 oddziały integracyjne, jednak liczba ta może ulec zmianie w zależności od liczby dzieci z niepełnosprawnościami,

-        minimalna liczba miejsc dla dzieci wynosi 160, natomiast maksymalna – 200 miejsc;

 1. w budynku na ul. Grabowskiej 3 oddziały

-       liczba miejsc dla dzieci wynosi 65: dwa oddziały dwudziestoosobowe i jeden oddział dwudziestopięcioosobowy.

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem jednego miesiąca podczas wakacji ( naprzemiennie lipiec/sierpień).
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, natomiast liczba dzieci w oddziale integracyjnym nie może przekroczyć 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkola, liczba dzieci w oddziale może być niższa.
 3. Każda grupa posiada własny rozkład dnia, dostosowany do wieku dzieci. 
 4. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

W budynku przy ul. Olsztyńskiej 1:

 1. 8 sal do zajęć dla poszczególnych grup wraz z łazienkami;
 2. pomieszczenie na pomoce dydaktyczne dla nauczycieli przy każdej sali;
 3. między salami 4 pokoje wyciszające i do pracy indywidualnej;
 4. łazienki dziecięce przy każdej sali;
 5. kuchnię i pomieszczenia kuchenne
 6. szatnie dla dzieci;
 7. pomieszczenia administracyjne,
 8. pokoje zajęć specjalistycznych;
 9. salka sensoryczna,
 10. pokój nauczycielski;
 11. gabinet pielęgniarki
 12. wózkownia,
 13. serwerownia,
 14. pralnia i pomieszczenie porządkowe
 15. magazyn
 16. archiwum
 17. pomieszczenie gospodarcze dla rzemieślników
 18. plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych podzielony na część dla dzieci młodszych, starszych oraz ogród sensoryczny.

W budynki przy ul. Grabowskiej 1-3:

 1. 3 sale do zajęć dla poszczególnych grup;
 2. pomieszczenia kuchenne (rozdzielnia posiłków i zmywalnia)
 3. pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;
 4. pokój nauczycielski
 5. plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych
 6. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza  prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonych do użytku w przedszkolu przez dyrektora.
 7. Przedszkole oferuje bezpłatne  zajęcia dodatkowe dla chętnych dzieci, za zgodą rodziców np.: zabawy z językiem angielskim i religia.
 8. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
 9. z dziećmi w  wieku 3 - 4 lat  - około 15 minut;
 10. z dziećmi w  wieku 5 - 6 lat - około 30 minut.
  1. Grupy międzyoddziałowe.
  2. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć w grupach międzyoddziałowych.
  3. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona w godzinach 600- 700i 1500- 1800w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola.
  4. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.
  5. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy), dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.
  6. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć, mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem Organizacji Wycieczek.
   1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
   2. W oddziale integracyjnym zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
   3. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
   4. Dyrektor przedszkola opracowuje arkusz organizacyjny pracy przedszkola do 30 kwietnia każdego roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 25 maja danego roku.
   5. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbą zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
   6. W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia  przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
   7. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola, dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
   8. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

§12

Czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący

Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 12 godzin dzienne: od 6.00 do 18.00.

§13

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkoli i korzystanie z wyżywienia ustalone przez organ prowadzący

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 10 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego, przekraczającą wymiar 10 godzin dziennie wynosi 1 zł.
 2. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu składa się ze stawki godzinowej i  stawki żywieniowej, wysokość stawek reguluje organ prowadzący w formie uchwały.
 3. Opłaty za korzystanie z usług przedszkola (pobyt i wyżywienie) zgodnie z umową cywilnoprawną, którą rodzic zawiera z dyrektorem przedszkola,  obliczane są „z dołu” za każdy miesiąc. Opłatę należy uregulować  do 10 dnia każdego miesiąca wpłacając wyliczoną przez przedszkole kwotę na rachunek bankowy Publicznego Przedszkola nr 11. Po tym terminie naliczane są ustawowe odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia nauczania, wychowania i opieki  poza czasem bezpłatnym stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu oraz dziennej liczby godzin poza godzinami bezpłatnymi.
 5. Opłata za wyżywienie jest umniejszana o dni nieobecności dziecka w przedszkolu.
 6. Czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilość spożywanych posiłków w poszczególnych dniach tygodnia, a tym samym wysokość  wnoszenia opłat, rodzic określa w umowie zawartej z dyrektorem przedszkola na dany rok szkolny. Zmian czasu pobytu dziecka w przedszkolu, może dokonać rodzic zawierając aneks do umowy, w miesiącu poprzedzającym miesiąc od , którego rozpoczyna się zmiana.
 7. W przypadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie przedszkola, przedszkole nalicza ustawowe odsetki.
 8. W przypadku powstania zaległości w wysokości trzykrotnej opłaty miesięcznej, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

RozdziałVI

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników

§14

 1. Zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

 1. zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu, według ramowego rozkładu dnia,
 2. przestrzeganie liczebności grup,
 3. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym,
 4. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola,
 5. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię,
 6. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień,
 7. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych,
 8. wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami,
 9. wyposażenie przedszkola w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy,
 10. dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych,
 11. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi  w imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola,
 12. przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
  1. Współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
  2. współpracę rodziców i nauczycieli w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci,
  3. udzielanie przez nauczycieli rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  4. prowadzenie zebrań z rodzicami w miarę potrzeb bieżących lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
  5. zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola oraz tematami i treścią planów miesięcznych w danej grupie.
   1. Planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialność za jej jakość.

Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Do jego obowiązków należy:

 1. prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
  1. Prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji.
  2. prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozą przedszkolną) w grupach 5 i 6-latków;
  3. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności
  4. informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju, w formach przyjętych w przedszkolu;
  5. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień dziecka;
  6. wnioskowanie do dyrektora przedszkola o objęcie opieką Zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
   1. Współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną - pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną
   2. aktywny udział w pracach Zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych do, których nauczyciel należy;
   3. dostosowanie wymagań edukacyjnych zajęć do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
   4. indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka,
   5. utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;

Rozdział VII

Prawa i obowiązki dzieci

§15

 1. Dziecko w przedszkolu ma zapewnione wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, w tym do:
 2. akceptacji jego osoby, takim jakim jest,
 3. poszanowania jego godności osobistej i nietykalności,
 4. znajomości swoich praw i korzystania z nich,
 5. poznania, nazywania i wyrażania własnych emocji, uczuć i myśli,
 6. poszanowania własności,
 7. poszanowania wszystkich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 8. swobody myśli, sumienia i wyznania,
 9. zrozumiałego dla siebie systemu wyróżnień, nagród i logicznych konsekwencji,
 10. regulowania własnych potrzeb,
 11. snu i wypoczynku, jedzenia i picia,
 12. spokoju i samotności gdy tego potrzebuje,
 13. prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 14. indywidualnego, zgodnego z własnym tempem rozwoju,
 15. zaspokojenia ciekawości i poznania otaczającej go rzeczywistości,
 16. badania, eksperymentowania i odkrywania,
 17. rozwijania swoich zainteresowań i własnych możliwości twórczych,
 18. uczestniczenia we wszystkich formach aktywności,
 19. podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji,
 20. popełniania błędów, możliwości naprawiania ich,
 21. posiadania własnego zdania i możliwości wyrażania go,
 22. korzystania z pomieszczeń przedszkola, zabawek i środków dydaktycznych podczas zajęć pod nadzorem nauczyciela,
 23. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 24. partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 25. korzystania z prawidłowych kontaktów interpersonalnych z dziećmi i dorosłymi,
 26. przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić z prośbą o pomoc,
 27. doświadczania konsekwencji własnego zachowania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
 28. korzystania z dóbr kulturalnych.
 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów, przestrzegać wszelkie umowy zawarte z nauczycielką, a w szczególności:
 2. nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli,
 3. podchodzić do nauczyciela na wezwanie,
 4. przestrzegać zasad i norm współżycia w grupie,
 5. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów,
 6. sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne oraz zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp. dotyczące zdrowia dzieci,
 7. szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów,
 8. dbać o wygląd i estetykę własną i otoczenia,
 9. dbać o sprzęt, zabawki i pomoce znajdujące się w przedszkolu,
 10. przejawiać właściwy stosunek do innych, dzieci i dorosłych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych,
 11. poprawnie zachowywać się w miejscach publicznych.
  1. Dyrektor przedszkola nie może skreślić z listy wychowanków dziecka w związku ze zwróceniem się z takim żądaniem przez rodziców pozostałych dzieci, nawet jeżeli wychowanek sprawia trudności wychowawcze.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 16

1.   Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.   Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3.  Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:pracowników, rodziców i dzieci.

4. Dla zapewnienia znajomości statutu przez osoby zainteresowane, udostępnia
się statut na stronie przedszkola, w biurze, u dyrektora.

5. Regulaminy organów przedszkola nie mogą być sprzeczne z postanowieniami  niniejszego statutu.

6. Rada pedagogiczna upoważnia dyrektora przedszkola do opracowania
i opublikowania ujednoliconego tekstu statutu po każdej nowelizacji.

7.     Zmiany (nowelizacje) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu    prowadzącego lub nadzorującego, albo w przypadku zmiany przepisów.

8.   Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji) do statutu jest identyczny jak tryb jego    uchwalania.

9.  Przedszkole posiada własną ceremoniał, który obejmuje: uroczystość pasowania na przedszkolaka oraz uroczystość zakończenia roku szkolnego przez dzieci 6 - letnie.

Szukanie

akademia_aquafresh kubusiowi_przyjaciele_natury program_edukacji_antynikotynowej cała_polska_czyta_dzieciom
wole_wode akademia_zdrowego_przedszkolaka

UWAGA! Nasza witryna używa plików cookies (ciasteczek).

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Czytaj więcej…

Akceptuję