Przedszkole Publiczne nr 11 "CALINECZKA"

Statut Publicznego Przedszkola nr 11 im. "Calineczki"

 

 

 

 

 

STATUT

 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 11

im.  „CALINECZKI”

w OSTROWIE   WIELKOPOLSKIM

Wprowadzono zmiany w Statucie

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr X/2015/2016

z dnia 29 sierpnia 2016 roku 

      SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ     I           Postanowienia ogólne                                         str.3

ROZDZIAŁ     II          Cele i zadania przedszkola                                  str.4

ROZDZIAŁ     III         Sposoby realizacji zadań przedszkola               str.6

ROZDZIAŁ     IV        Organy przedszkola                                              str.14

ROZDZIAŁ     V         Organizacja przedszkola                                      str.22

ROZDZIAŁ     VI        Nauczyciele i inni pracownicy                             str.27

ROZDZIAŁ     VII       Wychowankowie przedszkola                              str.36

ROZDZIAŁ     VIII      Współpraca z rodzicami                                       str.40

ROZDZIAŁ     IX        Warunki bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu str.44

ROZDZIAŁ     X         Przepisy końcowe                                                 str.45

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Publiczne Przedszkole nr 11, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną, która:

 1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 2. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 4. realizuje program nauczania, który zawiera podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Wolności 8 w Ostrowie Wielkopolskim.

3. Przedszkole prowadzi oddziały integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami m.in. z autyzmem, dziecięcym porażeniem mózgowym.

4. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.

5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

6. Przedszkole używa nazwy:

Publiczne Przedszkole nr 11 im. „CALINECZKI” w Ostrowie Wielkopolskim

7. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.

8. Przedszkole używa pieczątki o następującej treści:

 Publiczne Przedszkole nr 11

im. „CALINECZKI”

ul. Wolności 8, tel. 062 736 65 86

63-400 Ostrów Wielkopolski

NIP 622-17-97-678, R - n 251589478

9. Przedszkole prowadzi:

 1. wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3 - 6 lat;
 2. obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

10. Przedszkole posiada adres e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., oraz stronę internetową:  www.calineczka-przedszkole.pl.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 2. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

§ 3.1. Celem wychowania przedszkolnego jest:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 11. przygotowanie dziecka do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym- rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.

§ 4.1. Cele wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 3 ust. 1 przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
 2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
 3. wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci;
 4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 7. wychowanie przez sztukę;
 8. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
 9. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
 10. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
 11. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
 12. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
 13. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 14. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

§ 5.1. Do zadań  Publicznego Przedszkola nr 11  należy:

 1. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;
 2. zorganizowanie systemu opiekuńczo - wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
 3. kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 4. realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 5. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji  w procesie uczenia i nauczania;
 6. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 
 7. organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
 8. dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych dzieci w grupie lub poszczególnego dziecka;
 9. wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola;
 10. organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych w formach i na zasadach określonych w obrębnych przepisach;
 11. wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
 12. umożliwianie wychowankom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 13. rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień; 
 14. upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
 15. stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć ponad 5-godzinny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 16. rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 17. współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego  w przedszkolu;
 18. upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
 19. zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
 20. egzekwowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 21. dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;
 22. kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

§ 6. Przedszkole kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec placówki, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

§ 7.Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno - obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także  w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

ROZDZIAŁ III

Sposoby realizacji zadań przedszkola

§ 8.1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i kształcąca w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

 1. szczegółowe cele edukacyjne;
 2. tematykę materiału edukacyjnego;
 3. wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów dostępnych na rynku wydawniczym lub:

 1. opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
 2. zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
 3. zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

5. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.

6. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola.

7. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

8. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej.

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola  są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

2. Przedszkole umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury.

§ 9. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece jednemu lub dwojga nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola w miarę możliwości zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy.

§ 10. Przedszkole, wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

§ 11.1. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

 1. realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 87 niniejszego statutu;
 2. zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według zasad:
  1. co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela;
  2. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku,w parku, na wycieczce (organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i ogrodnicze);
  3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
  4. pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie, w tym są czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.
 3. pracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;
 4. przestrzeganie liczebności grup;
 5. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
 6. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
 7. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
 8. kontroli obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz  w roku;
 9. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;
 10. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 11. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
 12. ogrodzenie terenu przedszkola;
 13. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
 14. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;
 15. wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;
 16. wyposażenie przedszkola w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
 17. dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych;
 18. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi  w imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola;
 19. przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

§ 12.1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:

 1. podczas pobytu w przedszkolu dzieci pozostają pod stałą opieką nauczyciela;
 2. tygodniowy oraz dzienny rozkład zajęć uwzględnia zasady ochrony zdrowia, higieny zdrowia psychicznego;
 3. ćwiczenia ruchowe prowadzone są z uwzględnieniem sprawności fizycznej dzieci, różnorodności metod oraz z wykorzystaniem sprzętu zapewniającego pełne bezpieczeństwo;
 4. rodzic (prawny opiekun) lub upoważniona przez nich osoba przyprowadza dziecko do sali i przekazuje pod opiekę nauczycielowi;                    
 5. podczas przygotowań do wyjścia z budynku przedszkola w szatni mogą znajdować się dwie grupy dzieci. W ubieraniu się dzieci pomagają pomoce nauczycieli;
 6. nauczyciel organizujący zajęcia poza budynkiem przedszkola jest zobowiązany sprawdzić liczbę dzieci przed wyruszeniem, w trakcie organizowanych poza budynkiem zajęć oraz  po przybyciu do budynku przedszkola;
 7. w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, w obrębie miasta opiekę nad dziećmi sprawuje przynajmniej dwóch opiekunów do grupy 30 dzieci;
 8. w przypadku organizowania wycieczki poza teren Ostrowa Wielkopolskiego zapewniona jest opieka nauczycieli i dodatkowo na każde 10 dzieci jedna osoba dorosła;
 9. w wycieczkach poza Ostrów Wielkopolski mogą brać udział dzieci, których rodzice wyrazili zgodę pisemną;
 10. nauczyciel organizujący wycieczkę jest zobowiązany do sporządzenia regulaminu i karty wycieczki zawierającej: cel wycieczki, listę uczestników, imię nazwisko kierownika wycieczki i opiekunów oraz do przedłożenia jej dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia;
 11. dzieci uczestniczące w zajęciach dodatkowych odbierane są przez osoby prowadzące zajęcia od nauczycielek poszczególnych grup, a po zajęciach ponownie przekazywane nauczycielce;
 12. budynek przedszkola w czasie zajęć jest zamykany na zamek zatrzaskowy, uniemożliwiający otwarcie drzwi przez dzieci;
 13. Rodzice upoważniają inne osoby do odbioru dzieci z przedszkola.  Szczegółowe zasady odbioru dzieci określa 106 niniejszego statutu;
 14. nauczyciel jest zobowiązany wiedzieć kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść tylko wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy;
 15. podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci pod stałą opieką nauczyciela oraz pomocy nauczyciela szczególnie  w grupie najmłodszej;
 16. dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych nawet na sekundę;
 17. w czasie pobytu dziecka przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej. Jest obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu, gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców;
 18. podczas zabaw dowolnych w sali zwraca uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek uczy dzielenia się nimi;
 19. nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci;
 20. nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie;
 21. nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci.  Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych;
 22. podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu;
 23. codziennie rano  rzemieślnik ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci.

2. W przedszkolu obowiązują ściśle określone procedury postępowania nauczycieli i pracowników przedszkola w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci, przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, wypadków i choroby dziecka, a także Regulamin Organizacji Wycieczek.

§ 13.1. Dzieciom przebywającym w przedszkolu zapewnia się podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i językowej poprzez:

 1. przekazywanie obiektywnych treści w trakcie realizacji programu wychowania przedszkolnego;
 2. prowadzenie zajęć i zabaw w języku polskim, przy zachowaniu szacunku dla piękna i wartości języków innych narodów i wyrażeń gwarowych;
 3. eksponowanie symboli narodowych w pomieszczeniach dydaktycznych;
 4. przybliżanie kultury i historii narodowej zgodnie z podstawą wychowania przedszkolnego;

2. W celu podtrzymania tożsamości religijnej na życzenie rodziców organizuje się naukę religii zgodnie z zasadami opisanymi w § 71 niniejszego statutu oraz:

 1. dzieci, które nie uczestniczą w nauce religii pozostają pod opieką nauczyciela;
 2. przedszkole zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego skierowania wydanego przez biskupa diecezjalnego;
 3. nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne.

§14.1. W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, która polega na  rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności;

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7)  z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

12) zainteresowań i uzdolnień;

2. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu jest wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizuje dyrektor przedszkola, szkoły i placówki. Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba planuje i koordynuje udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz ustala wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane  biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele,  oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej "specjalistami".

6. Zadania specjalistów zatrudnianych w przedszkolu w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej to m.in:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania; 6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

8) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;

9) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

10) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

11) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7.W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

§ 15  - § 30   (uchylony)

§ 31.1 Przedszkole zapewnia dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanym społecznie:

 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. odpowiednie warunki do pobytu w przedszkolu, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
 3. realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka;
 4. zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
 5. integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

2. Wymiar godzin zajęć specjalistycznych ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu                 z organem prowadzącym.

§ 32.1.Dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

2. Indywidualne przygotowanie przedszkole organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

3. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć.

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innej placówce.

5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego można prowadzić  w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym.

6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio:

 1. z oddziałem przedszkolnym, albo;
 2. indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu przedszkola w zakresie określonym  w orzeczeniu w odniesieniu do dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia przedszkolnego ogólnego, dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych dziecka.

8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne (przygotowanie przedszkolne) dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych wychowanka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

9. Na podstawie orzeczenia, dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem  wynosi od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni. 

11. Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem                  i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia  w życiu przedszkola.

§ 33. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez występowania o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji.

§ 34.1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

ROZDZIAŁ IV

Organy przedszkola

§ 35.1. Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor przedszkola;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców.

§ 36.Każdy z wymienionych organów w § 35.1. działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez                   te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola.

§ 37.1. Dyrektor przedszkola:

 1. kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego;
 2. jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
 3. jest organem nadzoru pedagogicznego;
 4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 5. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

§ 38. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

§ 39. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

§ 40.1.  Dyrektor przedszkola: kieruje działalnością opiekuńczo - wychowawczą i kształcącą, a szczególności:

 1. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu  jej jakości;
 2. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie  i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
 3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 4. powołuje komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba;
 5. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
 6. przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;
 7. przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 8. dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
 9. współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców;
 10. stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo - opiekuńczej w przedszkolu;
 11. organizuje pomoc psychologiczną-pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w rozdziale III statutu przedszkola;
 12. zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o terminie posiedzenia Zespołu zajmującego się planowaniem i sprawowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu dyrektor informuje na piśmie rodziców o przyjętych przez Zespół ustaleniach;
 13. dokonuje bilansu potrzeb, a w szczególności określa formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację oraz występuje do organu prowadzącego o ich przydział;
 14. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje wychowankom  nauczanie indywidualne na zasadach określonych  w  statucie przedszkola;
 15. udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub w formie indywidualnego nauczania;
 16. dopuszcza do użytku przedszkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną;
 17. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;
 18. powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu zespoły problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa   w  statucie przedszkola;
 19. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
 20. stwarza warunki umożliwiające  podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej wychowankom, w przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba;
 21. opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;
 22. skreśla dzieci z listy przyjętych do przedszkola, z zachowaniem zasad zapisanych w § 102  statutu;
 23. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością  zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;
 24. powiadamia dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które temu obowiązkowi podlegają;
 25. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich;
 26. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

2. Organizuje działalność przedszkola, a w szczególności:

 1. opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;
 2. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;
 3. określa sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej; 
 4. ustala wykaz materiałów niezbędnych nauczycielowi do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczycieli, stosownie do specyfiki przedszkola;
 5. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu wychowanków w budynku przedszkolnym i placu zabaw;
 6. dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 7. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
 8. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola;
 9. opracowuje projekt planu finansowego i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
 10. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 11. dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw;
 12. za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych przedszkola, tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;
 13. organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; 
 14. powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku placówki;
 15. odpowiada za prowadzenie, przechowanie i archiwizację dokumentacji placówki zgodnie z odrębnymi przepisami;
 16. organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych;

3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;

2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektora;

3) dokonuje oceny dorobku zawodowego lub oceny pracy nauczyciela;

4) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi przedszkola;

5) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;

6) udziela urlopów zgodnie z KN i KP;

7) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

8) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

9) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;

10) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;

11) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

12) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

13) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania  i zatwierdzania;

14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

§ 41.Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora przedszkola. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

§ 42.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.

§ 43. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni                            w przedszkolu.

§ 44. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo – wychowawcza.

§ 45.1.Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 1. uchwala regulamin swojej działalności;
 2. zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;
 3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
 4. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy zapisane dziecko;
 5. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;
 6. uchwala statut przedszkola i wprowadza zmiany do statutu.
 7. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

§ 46.1.Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

 1. opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego;
 2. opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
 3. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. opiniuje projekt finansowy przedszkola;
 5. opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola;
 6. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńcza, wychowawcza i kształcąca;
 7. wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska;
 8. opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
 9. opiniuje ramowy rozkład dnia w przedszkolu;
 10. opiniuje organizację przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;
 11. opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze;

§ 47.1.Rada Pedagogiczna:

 1. przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;
 2. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;
 3. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
 4. głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola;
 5. ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan przedszkola oraz występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
 6. może wybierać delegatów do Rady Przedszkola, jeśli taka będzie powstawała;
 7. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;
 8. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 9. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

§ 48. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub, co najmniej 1/3 jej członków.

§ 49. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 50.Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały, Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 51.Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 52. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są  w formie elektronicznej. W terminie 10 dni od zakończenia zebrania Rady Pedagogicznej, dokonuje się wydruku papierowego bieżącego protokołu. Ostemplowane i przesznurowane dokumenty przechowuje się w archiwum przedszkola, zgodnie Instrukcją Archiwizacyjną.

§ 53.1. W przedszkolu działa Rada Rodziców.

2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.

3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.

4. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału przedszkolnego.

5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców, w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.

6. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).

7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
 2. szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
 3. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

8. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.

9. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

§ 54.1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

 1. uchwala regulamin swojej działalności;
 2. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy, o ile taki jest wprowadzany;
 3. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Profilaktyki, o ile taki jest wprowadzany.

2. Programy, o których mowa w § 54 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.

3. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 55.Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

§ 56.1.Rada Rodziców może:

 1. wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 2. występować do dyrektora przedszkola, innych organów przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
 3. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

2. Deleguje swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;

§ 57. Zasady współpracy organów przedszkola.

 1. Wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
 2. Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi przedszkola.
 3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 4. Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 5. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu;
 6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków;
 7. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad przyjętych w przedszkolu;
 8. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 58niniejszego statutu.

§ 58. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców:

 1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;
 2. przed rozstrzygnięciem sporu, dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
 3. dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
 4. swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

2. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzą: po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

3. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

ROZDZIAŁ V

Organizacja przedszkola

§ 59. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

§ 60. Przedszkole jest siedmiooddziałowe.

§ 61. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 12 godzin dzienne: od 600 do 1800.

§ 62. uchylony.

§ 63. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.

§ 64.1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

2. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym nie może przekroczyć 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

§ 65. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa.

§ 66. uchylony

§ 67. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

 1. 7 sal do zajęć dla poszczególnych grup;
 2. kuchnię;
 3. szatnie dla dzieci;
 4. pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;
 5. pokój zajęć specjalistycznych i języka angielskiego;
 6. pokój nauczycielski;
 7. plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.

§ 68. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza  prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonych do użytku w przedszkolu przez dyrektora.

§ 69.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

§ 70. 1. Przedszkole oferuje bezpłatne  zajęcia dodatkowe dla chętnych dzieci, za zgodą rodziców np.: zabawy z językiem angielskim, niemieckim, zajęcia taneczne i inne.

2. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

 1. z dziećmi w  wieku 3 - 4 lat  - około 15 minut;
 2. z dziećmi w  wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.

§ 71.1. Przedszkole, na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) organizuje naukę religii.

2. W przypadku mniejszej liczby dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) złożyli pisemne życzenie udziału ich dzieci w nauce religii, naukę religii prowadzi się w grupie między oddziałowej.

3. Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo.

§ 72. Grupy międzyoddziałowe.

 1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć w grupach międzyoddziałowych.
 2. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona w godzinach 600 – 730 i 1530 – 1800 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola.
 3. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.
 4. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy), dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.
 5. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć, mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem Organizacji Wycieczek.

§ 73.uchylony

§ 74. 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

2. W oddziale integracyjnym zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 75.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej dydaktycznej i opiekuńczej, nauczyciel (nauczyciele) w miarę możliwości opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 76.1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

2. Dyrektor przedszkola opracowuje arkusz organizacyjny pracy przedszkola do 30 kwietnia każdego roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 25 maja danego roku.

3. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbą zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

4. W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia  przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola, dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 77. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). Proporcje zachowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym wynoszą:

 1. co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
 2. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze, itp.);
 3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
 4. pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

§ 78. 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia w przedszkolu.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3. Przykładowy ramowy rozkład dnia dla dzieci w grupie dziesięciogodzinnej.

 1. 600 – 825 Schodzenie się dzieci:
  1. zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, służące realizacji pomysłów dzieci;
  2. zabawy o charakterze ogólnorozwojowym (np. rozwijające percepcję słuchową, wzrokową) indywidualne lub w małych zespołach;
  3. zabawa ruchowa poranna.
 2. 825 – 845 Przygotowanie do śniadania - toaleta poranna;
 3. 845 – 910 Śniadanie;
 4. 910 – 930 Zabiegi higieniczne – profilaktyka stomatologiczna;
 5. 930 – 1030 Zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej i matematycznej;
  1. 1030 – 1130 Zabawy organizowane i swobodne na powietrzu, spacery i wycieczki w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym;
 6. 1130 – 1145 Przygotowanie do obiadu – zabiegi higieniczne;
 7. 1145 – 1215 Obiad;
 8. 1215 – 1230 Zabiegi higieniczne;
 9. 1230 – 1400
  1. zabawy uspokajające i relaksacyjne;
  2. słuchanie opowiadań lub bajek, zabawy dramowe;
  3. spacery, zabawy na powietrzu lub kącikach zainteresowań.
 10. 1230 – 1400  Leżakowanie dla chętnych dzieci;
 11. 1400 – 1415 Przygotowanie do podwieczorku – zabiegi higieniczne;
 12. 1415 – 1430 Podwieczorek;
 13. 1430 – 1800
  1. zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań;
  2. słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.
  3. zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,

4. (uchylony)

§ 79 (uchylony)

§ 80. 1 Przedszkole zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 10 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego, przekraczającą wymiar 10 godzin dziennie wynosi 1 zł.

2. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu składa się ze stawki godzinowej i  stawki żywieniowej, wysokość stawek reguluje organ prowadzący w formie uchwały.

3. Opłaty za korzystanie z usług przedszkola (pobyt i wyżywienie) zgodnie z umową cywilnoprawną, którą rodzic zawiera z dyrektorem przedszkola,  obliczane są „z dołu” za każdy miesiąc.  Opłatę należy uregulować  do 10 dnia każdego miesiąca wpłacając wyliczoną przez przedszkole kwotę na rachunek bankowy Publicznego Przedszkola nr 11. Po tym terminie naliczane są ustawowe odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. (uchylony)

5. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia nauczania, wychowania i opieki  poza czasem bezpłatnym stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu oraz dziennej liczby godzin poza godzinami bezpłatnymi.

6. Opłata za wyżywienie jest umniejszana o dni nieobecności dziecka w przedszkolu.

7. Czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilość spożywanych posiłków w poszczególnych dniach tygodnia, a tym samym wysokość  wnoszenia opłat, rodzic określa w umowie zawartej z dyrektorem przedszkola na dany rok szkolny. Zmian czasu pobytu dziecka w przedszkolu, może dokonać rodzic zawierając aneks do umowy, w miesiącu poprzedzającym miesiąc od , którego rozpoczyna się zmiana.

8. skreślony

9. skreślony

10. W przypadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie przedszkola, przedszkole nalicza ustawowe odsetki.

11. W przypadku powstania zaległości w opłatach, przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

12. skreślony

13. Na wniosek rodziców dziecka, dyrektor przedszkola wystawia zaświadczenia do MOPS-u potwierdzające uczęszczanie dziecka do przedszkola z zaznaczeniem czasu pobytu i stawki żywieniowej, w celu umożliwienia rodzicom starania się o całkowite lub częściowe sfinansowanie odpłatności za żywienie dziecka w przedszkolu.

14. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

§ 81. Pracownik przedszkola ma prawo korzystać z posiłków wydawanych przez kuchnię przedszkola. Pracownik pokrywa w całości koszt „wsadu do kotła” oraz koszty osobowe i koszty wytworzenia posiłku.

§ 82.1. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

§ 83.1. W przedszkolu utworzone jest stanowisko wicedyrektora.

2. Na stanowisko wicedyrektora powołuje dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

3. Do zakresu zadań wicedyrektora należy:

 1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji zajęć  wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
 2. Prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie ich do księgowości;
 3. Prowadzenie księgi zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwo;
 4. Kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej;
 5. Opracowywanie analizy wyników badań efektywności nauczania i wychowania;
 6. Przeprowadzanie szkolenia rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego dla nauczycieli;
 7. Udostępnianie rodzicom i nauczycielom informacji o formach pomocy materialnej;
 8. Wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;
 9. Przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego za staż dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
 10. Opracowywanie projektu planu pracy na każdy rok szkolny;
 11. Bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji zadań zleconych nauczycielom;
 12. Opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje nauczycieli;
 13. Opracowywanie planu imprez przedszkolnych;
 14. Pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonym przez dyrektora godzinach;
 15. Zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowemu;
 16. Nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami działającymi w przedszkolu za zgodą dyrektora i pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
 17. Opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków z nadzoru pedagogicznego;
 18. Kontrolowanie realizacji podstawy wychowania przedszkolnego;
 19. Kontrolowanie realizacji indywidualnego nauczania;
 20. Egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli, dzieci i rodziców postanowień statutu przedszkola;
 21. Dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
 22. Kontrolowanie pracy pracowników obsługi;
 23. Przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie www przedszkola oraz systematyczne kontrolowanie jej zawartości;
 24. Zastępowanie dyrektora na czas jego nieobecności;
 25. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przepisami;
 26. Wykonywanie innych zadań bieżących zleconych przez dyrektora.

§ 84. W przedszkolu mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.

ROZDZIAŁ VI

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 85. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

§ 86.1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowaych przez przedszkole;
 2. otoczenie opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
 3. prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
 4. indywidualizowanie  pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Wychowanka oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej  poradni specjalistycznej;
 5. prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozą przedszkolną) w grupach 5 i 6-latków;
 6. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju, w formach przyjętych w przedszkolu;
 7. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień dziecka;
 8. wnioskowanie do dyrektora przedszkola o objęcie opieką Zespołu d.s. pomocy Psychologiczno-pedagogicznej dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
 9. aktywny udział w pracach Zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych do, których nauczyciel należy;
 10. dostosowanie wymagań edukacyjnych zajęć do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 11. tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt będący na wyposażeniu sali;
 12. kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
 13. dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
 14. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci;
 15. wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;
 16. rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;
 17. organizowanie i prowdzenie zebrań  rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci;
 18. doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w lekcjach otwartych, uczestnictwo   w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;
 19. aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;
 20. przestrzeganie dyscypliny pracy;
 21. prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;
 22. kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;
 23. dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;
 24. przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 25. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
 26. opracowanie lub wybór i pzedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;
 27. wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

2. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:

 1. dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań;
 2. tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
 3. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
 4. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;
 5. organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;
 6. utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;
 7. wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności          na niepowodzenia;
 8. wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;
 9. okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka;
 10. unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;
 11. stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;
 12. współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, intendentem w sprawach żywienia dzieci;
 13. wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;
 14. dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;
 15. udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;
 16. przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.

§ 87. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci.

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:

 1. skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;
 2. do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;
 3. do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
 4. nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;
 5. do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
 6. nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
 7. kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;
 8. dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;
 9. zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;
 10. usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;
 11. udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;
 12. nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

§ 88.1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
 2. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 3. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
 4. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
 5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
 6. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 7. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 8. sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

3. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

§ 89. Zadania intendenta.

1. Do zadań intendenta związanych z obiegiem pieniędzy należy:

 1. pobieranie zaliczek z kasy na zakup artykułów żywnościowych i rozliczenie się z nich na bieżąco po uprzednim przedstawieniu rachunków do akceptacji dyrektora;
 2. przyjmowanie odpłatności od personelu na kwitariuszu KP.

2. Do zadań intendenta związanych z gospodarką magazynową należy:

 1. sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętów do podręcznych ksiąg inwentarzowych oraz na liszki inwentarzowe po ich uprzednim oszacowaniu;
 2. prowadzenie kartotek materiałowych, ewidencji pozaksięgowych, aktualizacji wywieszek inwentarzowych;
 3. zabezpieczenie magazynów przed pożarem, kradzieżą i zanieczyszczeniem,
 4. racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku;
 5. utrzymywanie czystości (sprzątanie) magazynów żywnościowych.

3. Do zadań intendenta związanych z działalnością organizacyjno – gospodarczą należy:

 1. kontrola terminowości wykonywania badań profilaktycznych przez pracowników;
 2. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących bhp i ppoż.;
 3.  udział w szkoleniach bhp i ppoż.;
 4. uczestniczenie w kasacji i spisach z natury;
 5. zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. wykonywanie poleceń dyrektora.

4. Do zadań intendenta związanych z żywieniem dzieci i personelu należy:

 1. planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością oraz umieszczanie jadłospisu do wiadomości rodziców;
 2. wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza i wpisywanie ich do dziennika żywieniowego;
 3. przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie;
 4. prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem;
 5. prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego;
 6. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywania posiłków zgodnie z przeznaczeniem).

§ 89a  1. Zadania pomocy administracyjnej:

1) Przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej oraz  przedstawianie jej do dekretacji,

2) Prowadzenie bazy ofert CV,

3) redagowanie pism zleconych przez dyrektora, pisanie ogłoszeń, wysyłanie poczty,

4) Przyjmowanie rozmów telefonicznych, przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji  a w razie potrzeby kierowanie do właściwych osób według kompetencji,

5) Informowanie dyrektora o stanie załatwianych spraw i ewentualnych trudnościach,

6) stosowanie zatwierdzonej instrukcji kancelaryjnej wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt,

         7)  Prowadzenie  na bieżąco rejestru dzieci uczęszczających do przedszkola,

         8) prowadzenie składnicy akt,

         9) prowadzenie dokumentacji rekrutacyjnej i umów z rodzicami,

       10) prowadzenie dokumentacji ZFŚS,

       11) prowadzenie akt osobowych pracowników,

       12) prowadzenie listy obecności i kart urlopowych,

       13) dbanie o wygląd i zawartość tablic ogłoszeniowych,

14) Dbanie o powierzone mienie oraz zapobieganie wszelkim przejawom  marnotrawstwa  i  nadużyciom,

15) Wykonywanie czynności służbowych  najlepszej  woli  i staranności, przy pełnym wykorzystaniu czasu pracy,

16) Przestrzeganie tajemnicy służbowej,

17) Przyczynianie się do dobrego imienia placówki poprzez swoją wiedzą fachową oraz  kulturalny i uczynny stosunek do współpracowników, rodziców i dzieci,

18) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.

19)Przekazywanie pracownikom poleceń dyrektora.

§ 90.1.  Zadania kucharki:

 1. uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;
 2. przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm;
 3. pobieranie z magazynu produktów żywieniowych w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie ich zabezpieczenie przed użyciem;
 4. dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;
 5. utrzymywanie czystości i porządku w kuchni;
 6. pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli Sanepidu;
 7. znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;
 8. natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia;
 9. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i ppoż.;
 10. udział w szkoleniach bhp i ppoż.;
 11. wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związanych z organizacją pracy w przedszkolu.

§ 91.1. Zadania pomocy kuchennej:

 1. obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków;
 2. rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;
 3. przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki;
 4. pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;
 5. mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego;
 6. sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym;
 7. wykonywanie poleceń kucharki wynikających z codziennego podziału prac;
 8. zastępowanie kucharki podczas jego nieobecności;
 9. znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;
 10. współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;
 11. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów
  bhp i ppoż.;
 12. udział w szkoleniach bhp i ppoż.;
 13. wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związanych z organizacją pracy w przedszkolu.

§ 92.1. Zadania pomocy nauczyciela:

 1. Sprzątanie:

Codziennie

 1. zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętów;
 2. zakładanie fartucha ochronnego podczas podawania posiłków.
 3. Opieka nad dziećmi:
  1. pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na dwór;
  2. opieka w czasie spacerów i wycieczek;
  3. pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety;
  4. udział w przygotowaniu pomocy do zajęć;
  5. sprzątanie po „małych przygodach”;
  6. pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.
 1. Przestrzeganie BHP:
  1. odpowiednie zabezpiecznie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi;
  2. zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.
 2. Gospodarka materiałowa:
  1. kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania;
  2. umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym;
  3. zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu;
  4. dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta;
  5. odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania;
 3. Sprawy ogólne:

a) nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielek;

b) dbałość o estetyczny wygląd sali i innych pomieszczeń;

c) mycie umywalek, sedesów (brodzika) wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących;

d) sprzątanie sali po zajęciach;

e) zmywanie, pastowanie w miarę potrzeby częściowo (raz na 2 tygodnie całości).

 1. Do codziennych obowiązków należy utrzymanie we wzorowej czystości sal
  i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania;

    1 raz w tygodniu:

 1. zmiana ręczników;
 2. pranie i prasowanie;

    1 raz w miesiącu:

 1. generalna porządki – mycie okien, drzwi, lamperii, parapetów, glazury;
 2. pranie firanek, mycie podłóg, listew, lamp oświetleniowych;
 3. mycie zabawek, sprzętów, mebli.
 4. Organizacja posiłków:
  1. przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż pół godziny przed posiłkiem (przykrywanie ściereczką);
  2. rozdawanie 3 razy dziennie właściwych porcji dzieciom według ilości wskazanej przez intendenta – oddziały 10-godzinne;
  3. estetyczne podawanie posiłków (uwzględnienie noży, widelców);
  4. przestrzeganie obowiązków wydania ciepłych posiłków;
  5. podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia;
  6. pomoc dzieciom potrzebującym pomocy przy jedzeniu.

§ 93.1. Zadania starszego rzemieślnika:

 1. systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń;
 2. kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno - kanalizacyjnych, grzewczych, elektro – energetycznych, klimatyzacyjnych;
 3. systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;
 4. wykonywanie prac remontowo – budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu, przygotowania, zlecanych przez dyrektora;
 5. dbanie o powierzony sprzęt;
 6. utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych;
 7. udział w szkoleniach bhp i ppoż.;
 8. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i ppoż.;
 9. wykonywanie poleceń dyrektora.

ROZDZIAŁ VII

Wychowankowie przedszkola

§ 94. 1. Rekrutację dzieci na dany rok szkolny przeprowadza się na prawie powszechnejdostępności zgodnie z harmonogramem ustalanym przez Organ Prowadzący poprzez elektroniczny system naboru dzieci do przedszkola; informacja o rekrutacji przekazywana jest rodzicom (prawnym opiekunom) w formie ogłoszenia znajdującego się we wewnątrz oraz na stronie internetowej  przedszkola.

 2. W rekrutacji elektronicznej nie biorą udziału dzieci uczęszczające do przedszkola, których rodzice wypełnili deklarację o  kontynuacji uczęszczania dziecka do Publicznego Przedszkola nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

3. Rodzic zobowiązany jest dostarczyć podpisany wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w  przedszkolu, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic  dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

4. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkola  przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

1) Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty do publicznego przedszkola  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy oraz:

            a) Dziecko z rodziny wielodzietnej – 3 i więcej dzieci w rodzinie;

            b) Dziecko niepełnosprawne;

            c) Dziecko rodzica lub rodziców niepełnosprawnych;

            d) Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo;

            e) Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej;

            f) dziecko wychowywane przez jednego z rodziców.

2) dodatkowo w  postępowaniu rekrutacyjnym, są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

5.  Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola.  Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

6. Przyjmowanie dzieci do przedszkola w ciągu roku szkolnego odbywa się w zależności od wolnych miejsc, poprzez zgłoszenie dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów) w oparciu o „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”.

§ 95. 1. Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat.

2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

3. Na wniosek rodziców dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie, której mieszka dziecko odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

4. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

§ 97.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dziecko może być objęte wychowaniem przedszkolnym także  po ukończeniu 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Warunkiem kontynuowania pobytu lub przyjęcia dziecka do przedszkola po ukończeniu 7 roku życia jest dostarczenie przez rodziców decyzji administracyjnej dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie, której mieszka dziecko o odroczeniu obowiązku szkolnego.

§ 98.W uzasadnionych przypadkach i w miarę wolnych miejsc może być przyjęte do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

§ 99. Prawa i obowiązki przedszkolaka.

1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i kształcącego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;
 3. ochrony przed wszelkimi formami przejawiania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 4. poszanowaniu jego godności osobistej;
 5. poszanowaniu własności;
 6. opieki i ochrony;
 7. rozmowy na każdy temat;
 8. akceptacji jego osoby;
 9. indywidualnego nauczania w przypadkach określonych w 32;
 10. korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;
 11. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych.

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

 1. szanować kolegów i wytwory ich pracy;
 2. nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;
 3. szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
 4. dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
 5. przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
 6. sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;
 7. przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;
 8. słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

§ 100. Nagrody i kary.

1. Dziecko za dobre i wyróżniające się zachowanie, może być nagrodzone:

 1. ustną pochwałą nauczyciela;
 2. pochwałą do rodziców;
 3. pochwałą dyrektora.

2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:

 1. reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;
 2. odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;
 3. odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy;
 4. czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.

3.W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

§ 101.Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

1. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:

 1. nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc;
 2. zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego;
 3. utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;
 4. dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu własnemu i innych osób;
 5. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

2. Dyrektor przedszkola po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której wychowawca grupy referuje problem.

3. Wychowawca zachowuje obiektywizm. Zapoznaje Radę Pedagogiczną o podjętych działaniach, zmierzających do ustalenia przyczyny, upoważniającej Radę Pedagogiczną do podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

4. Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji, podejmuje uchwałę w danej sprawie, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

5. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi przedszkola.

6. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom, a w przypadku niemożności doręczenia osobistego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

7. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

8. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba, że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a.

9. Zasady skreślania z listy wychowanków nie dotyczą dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

ROZDZIAŁ VIII

Współpraca z rodzicami

§ 102. Prawa i obowiązki rodziców.

1. Rodzice mają prawo do:

 1. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola;                   
 2. znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 4. wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;
 5. otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;
 6. wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;
 7. organizowanie wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo-dydaktycznych, itp.;
 8. zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;
 9. wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych;
 10. wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;
 11. udziału w zajęciach otwartych organizowanych w przedszkolu.

2. Rodzice mają obowiązek:

 1. regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;
 2. współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;
 3. przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;
 4. odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;
 5. informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;
 6. zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;
 7. znać i przestrzegać postanowień statutowych;
 8. przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;
 9. interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;
 10. kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;
 11. zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
 12. uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
 13. bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;
 14. śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;
 15. informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
 16. dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu;
 17. zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;
 18. kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

§ 104.Formy współpracy z rodzicami.

1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:

 1. rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;
 2. ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;
 3. podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:
  1. prowadzenie biblioteki dla rodziców z literaturą pedagogiczną pomagającą w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych;
  2. prelekcje psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii, logopedii na zebraniach ogólnych;
  3. rozmowy indywidualne;
  4. zebrania grupowe i ogólne;
  5. gazetkę dla rodziców.
 4. uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:
  1. zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej;
  2. kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań;
  3. utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach i trudnościach dziecka.

2. Przedszkole organizuje „spotkania adaptacyjne” dla nowoprzyjętych dzieci. Na zajęcia zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są w celu:

 1. obswerowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko;
 2. oglądu bazy lokalowej przedszkola, wyposażenie sal;
 3. analizy stosowanych metod wychowawczych;
 4. obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;
 5. obniżenia poczucia lęku u dziecka i rodziców związanych przebywaniem poza domem;

§ 105.Informacje dodatkowe dla rodziców.

 1. 1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola najpóźniej do godz. 8.20.

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.

3. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola.

4. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.

5. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

6. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.

7. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.

8. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.

9. Rodzice są zobowiązani podać nauczycielowi aktualny numer telefonu kontaktowego i adres.

§ 106. Zasady odbierania dzieci z przedszkola.

1. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola.

2. uchylony

3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.

4. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.

5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.

6. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

7. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).

8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.

 9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny, w której kończy pracę dany oddział dzieci, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

10. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę – od momentu zakończenia pracy przedszkola. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia dyrektora przedszkola, który powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (Komenda Powiatowa Policji, ul. Odolanowska 19 w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 62 7377211, 997 lub 112).

11. Dopuszcza się pisemne upoważnienie osoby niepełnoletniej do odbioru dziecka. Upoważnienie musi być dokonane  przez oboje rodziców (lub rodzica jeżeli wychowuje samotnie) i pisemnie uzasadnione. Upoważnienie może być odwołane w każdej chwili. 

§ 107. Wyposażenie wychowanka.

1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.

2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory toaletowe do mycia zębów, pidżamę i poszwę (w przypadku leżakowania), worek ze strojem gimnastycznym (5 i 6–latki). Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku. Na początku roku szkolnego wychowawczynie wywieszają spis materiałów                     i przyborów do zajęć plastycznych, w które należy dziecko zaopatrzyć.

3. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za  wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci z domu.

ROZDZIAŁ IX

Warunki bezpiecznego pobytu w przedszkolu

§ 107. Warunki bezpiecznego pobytu dzieci  w przedszkolu.

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie przedszkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren przedszkola sprawują: pracownicy obsługi przedszkola.

2. W widocznych miejscach umieszczone są instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z numerami telefonów alarmowych.

3. W przedszkolu określone są miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsce lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.

4. W przedszkolu jest opracowana i znana pracownikom instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

5. Instalacje grzewcze i elektryczne chronione są przed bezpośrednim dostępem dzieci.

6. Przedszkole zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie przedszkola oraz poza jego terenem w trakcie wycieczek:

 1. podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych  za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe jest obowiązany odebrać dzieci biorące udział w zajęciach z poszczególnych sal oraz je sprowadzić po zajęciach. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Przedszkola o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;
 2. podczas zajęć poza terenem przedszkola  pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek przedszkolnych - kierownik wycieczkiwraz z opiekunami.

7. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – plac zabaw, nauczyciel zapoznaje rodziców i dzieci z regulaminem korzystania ze sprzętu będącego na jego wyposażeniu.

8. Przedszkole na stałe współpracuje z policją i strażą miejską.

9. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad grupą  przejmuje inny pracownik przedszkola.

10. W razie zaistnienia wypadku z udziałem dziecka, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia Dyrektora Przedszkola.

11. Dyrektor Przedszkola powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie przedszkola pogotowie ratunkowe  (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.

12. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

ROZDZIAŁ X

Przepisy końcowe

§ 108. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 109. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola w oparciu
o jednolity rzeczowy wykaz akt.

§ 110. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.

§ 111. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

§ 112. O wprowadzonych zmianach (nowelizacjach) do statutu dyrektor przedszkola zawiadamia organ prowadzący i organ nadzorujący.

§ 113. Dyrektor przedszkola publikuje ujednolicony tekst statutu, jako załącznik do obwieszczenia, po otrzymaniu upoważnienia od Rady Pedagogicznej.

Wprowadzono zmiany w Statucie

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr X/2015/2016

z dnia 29 sierpnia 2016 roku

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                 przewodnicząca Rady Pedagogicznej

              Renata Zielińska

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 11

                       

Statut opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela /tekst jeden. Dz. U. z 1997 r.                  Nr 56, poz. 357 z późn. zm.;

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /tekst jeden. Dz. U. z 1996 r.              Nr 67, poz. 329,z późn. zm.;

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222);

Szukanie

akademia_aquafresh kubusiowi_przyjaciele_natury program_edukacji_antynikotynowej cała_polska_czyta_dzieciom
wole_wode akademia_zdrowego_przedszkolaka

UWAGA! Nasza witryna używa plików cookies (ciasteczek).

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Czytaj więcej…

Akceptuję