RODO

Obowiązek informacyjny
 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 11 im. „Calineczki” w  Ostrowie Wielkopolskim

ul. Olsztyńska 1, tel. 62 720 51 88, e-mail: przedszkole11.calineczka@wp.pl,

strona internetowa: http://www.calineczka-przedszkole.pl/, BIP: https://pp11.bip.gov.pl/

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 8 – adres do korespondencji: Publiczne Przedszkole nr 11 im. „Calineczki” w Ostrowie Wielkopolskim ul. Olsztyńska 1
 

Cel przetwarzania

 

Realizacja zadań przedszkola

 

Podstawą przetwarzania są

 

Ustawa o systemie oświaty

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Ustawa o systemie informacji oświatowej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
Zgoda osoby, której dane dotyczą
Odbiorcami danych osobowych są Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmioty wskazane przez opiekunów prawnych.
Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Instrukcji Kancelaryjnej Publicznego Przedszkola nr 11 sporządzonej na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, wniesienia skargi do organu nadzorczego
informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody)
Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań przedszkola.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
 

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.