O nas

   „Calineczka” –  to przedszkole gdzie każde dziecko i jego sprawy są ważne. Wzmacniamy u dzieci poczucie własnej  wartości.  Priorytetem w pracy dydaktyczno – wychowawczej jest także  zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, ich radość, uśmiech, zabawa, dobre samopoczucie i jak najlepsze przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Kadra jest  pełna zapału i pomysłów. Zarówno młodzi jak i doświadczeni nauczyciele są kreatywni  i poszukujący jak najlepszych metod nauczania i wychowania.

   Projekt, w którym każde dziecko poczuje się najważniejsze „Bohater tygodnia”, ideą pomysłu jest poświęcenie szczególnej uwagi wybranemu dziecku z grupy.  W ciągu tego tygodnia nasz bohater będzie najważniejszą osobistością grupy, a za pomocą  zdjęć  i osobistych przedmiotów które przynosi do przedszkola opowie coś o sobie. Projekt przeprowadzony jest we współpracy z rodzicami,. Przedszkolak zaprasza swoich bliskich, którzy będą mogli zaprezentować swoje „umiejętności pedagogiczne” oraz przeczytać list do swojego dziecka.

   Ciekawą metodą stosowaną w przedszkolu jest Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss,  która polega na przybliżaniu dzieciom muzyki klasycznej, daje im okazję uczestnictwa w utworze muzycznym, przeniknięcia do jego struktury, a w konsekwencji pozwala na radosny i rozumny odbiór dzieła. Podczas zabawy z muzyką odczuwają i przeżywają radość wspólnego tworzenia, kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową oraz różne aktywności: słuchanie, granie na instrumentach, taniec i śpiew z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych. Przedszkole posiada bogaty  zbiór  instrumentów muzycznych.

   W przedszkolu wykorzystujemy  opracowany przez  Dorotę Dziamską system form i metod kształcenia i terapii o nazwie „Edukacja przez ruch”. System wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu w procesie jego rozwoju. Opracowując ćwiczenia systemu autorka uwzględniła założenia holizmu, a więc takiej filozofii uczenia dzieci, która pozwala na proporcjonalny rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Podczas zajęć dzieci następuje spójność wykonywanych czynności, dzieci: patrzą, słuchają, kreślą, przyciskają, dotykają, rozmawiają, wymieniają się kredkami, obracają, chodzą, klaszczą, mówią, składają, konstruują, układają, przeliczają, przyklejają, bawią się. Często wykonują zadania oburącz przy muzyce klasycznej lub irlandzkiej.

   Nauczyciele uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsztatach dotyczących Pedagogiki Zabawy propagowanej przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i  Animatorów KLANZA, zapoznali się z powyższą metodą i stosują ją z powodzeniem we wszystkich grupach wiekowych. Metoda ta posługuje się różnymi środkami, takimi jak: słowo pisane i mówione, gest, ruch, taniec, malowanie, dotyk, dźwięk, odgrywanie ról, pantomima. Do zabaw wykorzystujemy dwie chusty animacyjne o średnicy 7 m i 3 m. Proponowane zabawy sprzyjają aktywności i integracji wszystkich członków grupy. Sytuacje stwarzane w trakcie zabawy uczą dzieci wypowiadania swoich uczuć na forum publicznym i poszanowania uczuć innych. Pedagogika zabawy pozwala na zmniejszenie lęku, obaw, dystansu miedzy wszystkimi członkami grupy, pomaga dostrzec ich wartość i różnorodność.

   Drama to popularna i lubiana przez dzieci metoda. Metoda ta rozwija sprawności umysłowe oraz osobiste zainteresowania poprzez doświadczanie  i przeżywanie. Służy rozumieniu i interpretacji tekstów literackich i sytuacji wychowawczych. Dziecko ćwiczy negocjowanie, podejmowanie decyzji, komunikowanie się poprzez stosowanie różnych technik dramowych. W zależności od jego rozwoju dziecko posługuje się takimi technikami jak: wywiad z…, pantomima, rzeźba, zabawy z wyimaginowanym przedmiotem.

   W rozwoju fizycznym i emocjonalnym dzieci pomaga nam metoda Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Ideą metody jest posługiwanie się ruchem rozwijającym świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni i działania w niej oraz nawiązywanie bliskich kontaktów z innymi dziećmi lub dorosłymi. Metoda jest szczególnie przydatna w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, agresywnymi i lękliwymi. Ważna w prowadzeniu metody jest zabawa, radosna atmosfera, możliwość osiągania sukcesu w każdym ćwiczeniu i wspólna satysfakcja   z pokonywania trudności.

   W pracy z dziećmi niepełnosprawnymi zatrudnieni w przedszkolu oligofrenopedagodzy stosują m.in. metodę Ester Otton czyli „Manipulacja od podstaw”.  Metoda  służy usprawnianiu czynności chwytno-manipulacyjnych z wykorzystaniem pracy z drążkami. Główne zadania ćwiczeń to: usprawnianie koordynacji ruchowej, podniesienie jakości chwytu i czynności manipulacyjnych,wyrównywanie zaburzeń czucia powierzchniowego i głębokiego.

Nauczyciele stosują również wiele innych metod i form pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, aby jak najpełniej wydobyć potencjał w nich drzemiący.

   W pracy pedagogicznej realizujemy z sukcesami wiele programów i projektów ogólnopolskich oraz samodzielnie stworzonych. Zapraszamy do kliknięcia na programy, które znajdują się  po prawej stronie na pasku  i zapoznanie się z nimi.

Klub Wiewiórki

Akademia Aquafresh

„Calineczka pije mleko”

„Mamo , Tato, wolę wodę !”

   Atutem przedszkola jest lokalizacja w centrum miasta. Dzieci biorą udział w licznych wycieczkach do pobliskich instytucji, zakładów usługowych, gdzie w bezpośrednim kontakcie poznają pracę ludzi różnych zawodów. Przedszkole współpracuje z okolicznymi szkołami ponadgimnazjalnymi, często gościmy w sąsiedzkim Zespole Szkół Usługowych, gdzie na organizowanych dla nas warsztatach cukierniczych pieczemy np. pierniki. Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego  i ZSU poznają pracę z dziećmi i nam pomagają, na przykład w organizacji balu karnawałowego czy Dnia Dziecka  w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu.

   Przedszkolacy korzystają z bogatej oferty pobliskiego OCK.  W przedszkolu zatrudnieni są specjaliści: terapeuta, psycholog, logopeda, rehabilitant, którzy pomagają dzieciom w przezwyciężaniu trudności. Opracowują, modyfikują i realizują wspólnie z nauczycielami indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny oraz udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W przedszkolu odbywa się bezpłatna nauka języka angielskiego i języka migowego. Organizowane są także bezpłatne zajęcia taneczne.

   Dla dzieci w przedszkolu przygotowywane są różnorodne diety. W przedszkolu stosuje się i propaguje zdrowe odżywianie dzieci.

   Przedszkole  prowadzi oddziały integracyjne liczące 20 dzieci, w których pracuje dwoje nauczycieli. W grupie integracyjnej jest troje, czworo lub pięcioro dzieci niepełnosprawnych.  Wspólna zabawa, nauka i wzajemna pomoc uwrażliwiają dzieci na całe życie. Rodzice dzieci niepełnosprawnych mają możliwość dzielenia się swoimi radościami i smutkami podczas spotkań Grupy Wsparcia „Jaskółka”.  Na popołudniowe spotkania rodzice przychodzą wraz z dziećmi, którymi w czasie spotkania opiekują się nauczyciele.

Grupy ponad pięciogodzinne czynne są w godzinach od 6.00 do 18.00.